Biz hakda

LOVELIKING Technology Co., Ltd.

SÖVEGI hakda

2017-nji ýylda tapylaly bäri, LOVELIKING tehnologiýasy müşderilerimiz üçin innowasiýa önümlerini ösdürmäge we dizaýna gönükdirilýär. Köp kompaniýalar we başlangyçlar bilen ýakyndan işleýäris we önümi ösdürmegiň, önümçiligiň we patentleriň iň gowy çözgütlerini hödürleýäris. Biziň wezipämiz, jogapkärçilik, hil we täzelik bilen müşderiler üçin gymmatlyk döretmekdir.

Ösüş we dizaýn

Önümleri dizaýn etmek we ösdürmek, has üýtgeşik etmek üçin senagat dizaýnerlerinden, elektrik inersenerlerinden we mehaniki dizaýnerlerinden 15-den gowrak tejribeli agzamyz bar. Toparymyz elektroniki sarp ediş harytlary, öý goşlary we şahsy ideg önümleri bilen meşgullanýar. Güýçli dizaýn ukyby önümlerimizi müşderilerimizden hakykatdanam ynam döredýär.

Önümçilik

Dongguan & Sýamen şäherinde öz önümçilik zawodlarymyzy gurduk. Şeýle hem önümçilikde beýleki hyzmatdaşlar bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygymyz bar. Pikirleriňizi we pikirleriňizi biziň bilen paýlaşýançaňyz, toparymyz size iň oňat çözgüt hödürläp biler we önümleri has gowy dizaýn we öndürmäge kömek eder.

Biz näme edýäris

Dizaýn, ösüş we önümçilik hyzmatlary: Toparymyz daşky görnüşi dizaýny, mehaniki desig, zynjyryň shemasy dizaýny, programma üpjünçiligi dizaýny ýaly önümleri bar bolan önümleri gowulandyrýar. Önüm öndürmäge kömek edýäris.

Prototip ýazmak hyzmaty: Dizaýny gutaranymyzdan soň, prototipleri gurmak, pikiriňizi durmuşa geçirmek boýunça hem uly tejribämiz bar. Bahany azaltmaga we synag üçin amatly bolar.

Üpjünçilik zynjyrynyň artykmaçlyklary: Bahalaryň amatly komponentlerini üpjün etmek we dizaýn, işläp düzmek ýa-da prototip ýazmak boýunça ähli taslamalary çalt öňe sürmek üçin öz elektron komponentlerimiz bar.

Maslahat beriş hyzmatlary: Tejribeli toparyň agzasy, önüm dizaýnynda ýa-da ösüşinde haýsydyr bir mesele ýüze çykanda size iň gowy çözgüt bermek isleýär.

Üstünlikli wakalar

2019-njy ýylda “ChihiroSmart” bilen hyzmatdaşlyk etdik we akylly elektrik diş çotgasyny öndürdik we Japanaponiýada köpçülikleýin satyldy.

2020-nji ýylda hyzmatdaşymyz “Joy Intelligent” kompaniýasy üçin kiçi elde göterilýän awtoulag tozan sorujylary H100 dizaýn edýäris. Bu el vakuumy Koreýa we Günorta-Gündogar Aziýa ýurtlarynda gaty meşhurdyr.

2021-nji ýylda toparymyz ultra inçe köp funksiýaly stol çyrasyny işläp düzdi we 5 dizaýn patentini aldy.