Habarlar

 • Iş wagty: Noýabr-01-2021

  Stroboskopiki ýagtylyk çeşmesiniň aşagynda ýygy-ýygydan öwrenmek optiki nerwiňize zeper ýetirer. Jübi telefonynyň kamerasyny açyp, stoluň ýagty çeşmesine gönükdirdik. Lightagtylyk çeşmesi aýdyň görkezilen bolsa, çyrpylmanyň ýokdugy subut edildi. Aalpyldawuk ýok = gözüňe zeper ýetmeýär, myo-dan gaça dur ...Koprak oka »

 • What is eye-caring light ?
  Iş wagty: Iýul-09-2021

  Gözüň gorag çyrasy diýlip atlandyrylýan adaty pes ýygylykly çyralary ýokary ýygylykly çyralara öwürmek. Umuman aýdanyňda, sekuntda müňlerçe gezek, hatda on müňlerçe gezek ýalpyldaýar. Bu wagt ýalpyldawuklyk tizligi, adamyň gözüniň nerw täsiriniň tizliginden ýokarydyr. Üçin ...Koprak oka »

 • What type of filter is better for vacuum cleaner ?
  Iş wagty: Iýul-09-2021

  Häzirki tozan sorujylar esasan aşakdaky üç süzgüç usulyna eýe, ýagny tozan haltasynyň süzülmesi, tozan käsesiniň süzülmesi we suwuň süzülmesi. Toz torbasynyň süzgüç görnüşi, bölejikleriň 99,99% -ini 0,3 mikron ýaly kiçijik süzgüçden çykarýar, bu bolsa tutuşlygyna arassalamak üçin has amatly. Şeýle-de bolsa, wakuu ...Koprak oka »

 • What is sonic electric toothbrush ?
  Iş wagty: Iýul-09-2021

  Sonik diş çotgasynyň ady ilkinji sonik diş çotgasy Sonicare-den alnan. Aslynda, Sonicare diňe bir marka we Sonic bilen hiç hili baglanyşygy ýok. Adatça, sonik diş çotgasy yrgyldy tizliginde 31,000 gezek / minut ýa-da ondanam köp. Şeýle-de bolsa, terjime edilenden soň, bilemok ...Koprak oka »