Gözüň gorag çyrasy

Stroboskopiki ýagtylyk çeşmesiniň aşagynda ýygy-ýygydan öwrenmek optiki nerwiňize zeper ýetirer. Jübi telefonynyň kamerasyny açyp, stoluň ýagty çeşmesine gönükdirdik. Lightagtylyk çeşmesi aýdyň görkezilen bolsa, çyrpylmanyň ýokdugy subut edildi. Miýopiýadan gaça durup, gözüňe zeper ýetmeýär. Gözüň gorag çyrasy bilen çykýan ýagtylygy ýalpyldawuk we ýumşak etmek üçin, gapdaldan çykýan optiki dizaýny kabul etdik.

Çyra monjuklaryndan çykýan ýagtylyk reflektor, yşyk görkeziji we diffuzor tarapyndan süzülýär we soňra gözleriň uzak wagtlap rahat we çygly bolmagy üçin çaganyň gözlerine şöhle saçýar. Milli derejeli AA derejeli yşyklandyryş = gözüň ýadawlygyny azaltmak. Stol çyralarynyň köpüsinde pes yşyklandyryjy we az mukdarda yşyk bar. Bu ýagtylyk bilen garaňkylygyň arasynda güýçli kontrast döreder we çaganyň okuwçylary ulalar we gysylar we ýakyn wagtda gözler ýadar.

Lightagtylyk deň paýlanýar, giň meýdany ýagtylandyrýar, çaganyň gözüni täsirli goraýar we çaganyň öwrenmäge has köp üns bermegine mümkinçilik berýär.

3000K-4000k reňk temperaturasy gök ýagtylygy azaltmagy we okuw netijeliligini ýokarlandyrmagy aňladýar. Reňkleriň gaty pes bolmagy çaganyň ukusyny döreder we aşa ýokary reňk temperaturasy gök ýagtylygyň mukdaryny ýokarlandyrar we çaganyň retinasyna zeper ýetirer.


Iş wagty: Noýabr-01-2021