Tozan sorujy üçin haýsy süzgüç has gowudyr?

Häzirki tozan sorujylar esasan aşakdaky üç süzgüç usulyna eýe, ýagny tozan haltasynyň süzülmesi, tozan käsesiniň süzülmesi we suwuň süzülmesi. Toz torbasynyň süzgüç görnüşi, bölejikleriň 99,99% -ini 0,3 mikron ýaly kiçijik süzgüçden çykarýar, bu bolsa tutuşlygyna arassalamak üçin has amatly. Şeýle-de bolsa, tozan torbasyny ulanýan tozan sorujy, wagtyň geçmegi bilen peselýär, bu bolsa sorujy güýjüň kiçelmegine sebäp bolýar we tozan haltasyny arassalaýar. Käwagt gizlin çybyklar daş-töweregiň ikinji derejeli hapalanmagyna sebäp bolup biler. Toz käsesi süzgüç görnüşi, motoryň ýokary tizlikli aýlanýan wakuum howa akymynyň üsti bilen zibil we gazy bölýär, soňra ikinji derejeli hapalanmazlyk üçin HEPA we beýleki süzgüç materiallary arkaly howany arassalaýar. Munuň artykmaçlygy, tozan haltasyny ýygy-ýygydan çalyşmagyň zerurlygy däl, zyýany bolsa vakuumdan soň arassalanmalydyr. . Suw süzgüç görnüşi, suwy süzgüç serişdesi hökmünde ulanýar, şonuň üçin tozanlaryň we mikroorganizmleriň köpüsi eräp, suwda gulplanar we galanlary süzgüçden geçenden soň süzüler, şonuň üçin tükenik gazy bolanda tozan sorujydan çykarylanda, dem alanda howadan has köp bolup biler. Has arassa we umumy siňdiriş güýji möhümdir, ýöne bahasy birneme ýokary. Ulanylandan soň arassalanmalydyr, ýogsa galyp we ys almak aňsatdyr. Öýde tozan sorujy satyn almagyň esasy nokady süzgüç ulgamyna seretmekdir. Adatça, köp süzgüçiň material dykyzlygy näçe ýokary bolsa, süzgüç effekti şonça gowy. Netijeli tozan sorujy süzgüç inçe tozany saklap we ikinji derejeli hapalanmanyň enjamdan çykmagynyň öňüni alyp biler. . Şol bir wagtyň özünde motoryň sesine, titremesine we durnuklylygyna seretmeli.


Iş wagty: Iýul-09-2021