Gözüň aladasy näme?

Gözüň gorag çyrasy diýlip atlandyrylýan adaty pes ýygylykly çyralary ýokary ýygylykly çyralara öwürmek. Umuman aýdanyňda, sekuntda müňlerçe gezek, hatda on müňlerçe gezek ýalpyldaýar. Bu wagt ýalpyldawuklyk tizligi, adamyň gözüniň nerw täsiriniň tizliginden ýokarydyr. Uzak möhletleýin okuw we şunuň ýaly ýagtylyk astynda adamlar gözlerini has rahat we gözlerini goramak aňsatdygyny duýarlar. “Stroboskopik” diýilýän zat ýagtylygyň ýagtydan garaňkylyga, soňra garaňkydan ýagtylyga, ýagny tokyň ýygylygynyň üýtgemegine degişlidir. Adaty göz gorag çyralary esasan bäş görnüşe bölünýär: Ilkinji ýokary ýygylykly göz gorag çyralary adaty göz gorag çyralarydyr. Itygylykly ýygylygy adaty nokat ýaly sekuntda 50 esse, setiň ýygylygyny iki esse ýokarlandyrýan ýokary ýygylykly balast ulanýar. Adamyň gözi üýtgemäni 30Hz-de duýup biler we gözüň goragy maksadyna ýetýän adam gözüne sekuntda 100 gezek ýagtylyk üýtgemez. Şol bir wagtyň özünde gözlere goraýjy täsir edýär. Adamyň gözleri sebäpli, yşyk güýçli bolanda okuwçylar kiçelýärler; ýagtylyk gowşak bolanda okuwçylar daralýar. Şonuň üçin adaty çyralar bilen göni okaýan ýa-da okaýan adamlaryň gözleri uzak wagtdan soň ýadar. Gözden goramak maksadyna ýetmek. Ordinaryöne adaty ýokary ýygylykly lampalaryň elektromagnit şöhlelenmesi hem artar, ýagny ýokary ýygylykly lampalaryň elektromagnit şöhlelenmesi adaty akkor lampalardan we floresan lampalardan has uludyr we başga bir zeper ýetirip biler. Göz gorag çyralaryny satyn alanyňyzda her kim üns bermeli.

Ikinji elektron ýokary ýygylykly göz gorag çyrasy hem ýokary ýygylykly elektron balastlary ulanýar. Şeýle hem gözüň gorag çyrasynyň birinji görnüşiniň kämilleşdirilen görnüşi. Dizaýn, ýagtylygyň şöhlelenmesiniň adamyň gözüne edýän täsirini göz öňünde tutýar we süzgüç goşýar. Gerekli ýagtylygy netijeli artdyryp, gereksiz ýagtylygy azaldyp biler.

Üçünji elektrik ýyladyş görnüşli göz gorag çyrasy Bu göz gorag çyrasy, adaty ýakylýan lampanyň ýyladyş simleri bilen üznüksiz gyzdyrmak prinsipini ulanýar. Dizaýn, ýylylygy üznüksiz üpjün etmek we gözüňi goramak maksadyna ýetmek üçin uly ýylylyk kuwwaty bolan süzgüç ulanýar. Göz goraýjy lampalaryň köpüsinde iki sany dişli bar, ilki filamenti gyzdyrmak üçin pes dişli açyň, soňra ýokary derejäni açyň we adaty ulanyň. Çyra ilkinji gezek ýakylanda, filament gaty yssy däl, tok birneme uly bolar, süzgüç ýakmak aňsat we lampanyň ömri uzyn däl. Gözüň gorag çyrasynyň bu görnüşini saýlanyňyzda,içgin görüp bilersiňiz:Çyra ýakylansoň, ýagtylyk ýuwaş-ýuwaşdan ýanýar, ýagny uly ýylylyk kuwwatyna eýe; açylanda ýakylýar we az ýylylyk kuwwatyna eýe.

Dördünji gyssagly yşyklandyryjy göz gorag çyrasy Gözüň goragynyň bu görnüşi adaty gyssagly yşykdyr. Adatça gyssagly yşyklandyryş üçin ulanylýan ammar batareýalaryny ulanýar. Çyranyň ömri gysga, ýagtylygy pes we beýleki kemçilikleri bar. Indi şeýle tehnologiýa gözüň gorag çyrasynyň çyrasyna-da ulanylýar, üýtgeýän tok batareýa arkaly saklanýar we soňra yşyklandyrylýar. Gözüň gorag çyrasynyň bu görnüşiniň durnuksyz çykýan tok we durnuksyz saklaýyş güýji sebäpli, ýokary ulanylyş gurşawy üçin ýaramly çyra we radiasiýa öndürer. Elektrik togy bolanda ulanmak maslahat berilmeýär.

Bäşinji DC göz gorag çyrasy. DC göz gorag çyrasy ilki bilen AC güýjüni durnukly naprýa andeniýe we tok bilen tok güýjüne öwürmek üçin DC balast ulanýar. Çyra ýakmak üçin DC güýji ulanylanda, çyra ýakylanda ýakylmaz we hakykatdanam yşyksyz bolar, Ulanylanda çykýan yşyk bolsa tebigy yşyk ýaly üznüksiz we birmeňzeş yşykdyr, örän ýagty, ýöne ajaýyp däl umuman, gözüňi ýeňilleşdirýän gaty ýumşak. ; DC tehnologiýasynyň ulanylmagy sebäpli, ýokary ýygylykly elektron balastyň ýokary ýygylykly yrgyldamasy sebäpli ýüze çykýan elektromagnit şöhlelenmesinden we elektromagnit hapalanmagyndan gaça durmak bilen, üýtgeme ýok. Thisöne bu görnüşiň iň uly kemçiligi, prosesiň kyn bolmagy we çykdajylaryň ýokary bolmagydyr. Altynjy LED göz gorag çyrasy


Iş wagty: Iýul-09-2021